เชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน
เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563
18 กันยายน 2563
ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม ชั้น 2 ห้องฮวดไช้

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ

  • ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • นายสุริยัน พรหมมิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • นายประเสริฐ สุวรรณปัญญา งานบริหารทั่วไป
  • นายจรัล ดาวเลิศ งานบริหารทั่วไป
  • นางสาวสุรัสวดี แก้วประสิทธิ์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ “เกียรติตระการ คุณงามขจร” / บันทึกภาพความทรงจำตามอัธยาศัย
09.45 – 10.00 น. คำนิยมกล่าวขานสานความดี โดย คณบดี
10.00 – 10.10 น. วีดิทัศน์แทนความคำนึง “เกียรติประจักษ์…รักยืนยง”
10.10 – 10.30 น. แบ่งปัน “คติพจนา” โดย ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ
10.30 – 10.50 น. มอบของที่ระลึก “เกียรติกำนัล”
10.50 – 11.00 น. เก็บภาพหมู่ “เกียรติคุณ กรุ่นสายใยผูกพัน”
11.00 – 12.30 น. อิ่มหนำสำราญร่วมกัน

Number of View :268

Comments

comments