ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสูรย์ สมประสงค์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยMonitoring of potential contaminated sediment in a remote watershed: A case study of contaminated mining production area of the Mae Tao Basin, Thailand
2ผลงานวิจัยSpatial Monitoring of Potential Overland Sediment from Significant Land Use Types, for the Remote Contaminated Area of the Mae Tao Basin, Thailand: 15 Years Monitoring Period.
3ผลงานวิจัยIntroductory to the Application of Portable X-Ray Fluorescent Spectroscopy (PXRF) on the Investigation of On-site Ash Content Analysis.
4ผลงานวิจัยApplication of Integrated spatial approaches for studying the vegetation alternation’s effect on the reclaimed land of contaminated zinc mine.
5ผลงานวิจัยAlternation of the vegetation type for reducing of potential contaminated overland sediment from the upstream area of the Mae Tao Basin Thailand

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 256462 สิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่ (Mine Environment) ปริญญาตรี
Number of View :230

Comments

comments