รับสมัครนักศึกษาวิศวฯ มช.เข้าร่วมกิจกรรม Outbound mobility

1. International Internship Program

  1. University of Glasgow, Singapore
  2. National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

2. Exchange Student (Credit transfer, Cooperative Learning; 1 Semester)

  1. University of South California, USA

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สามารถสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

– มีความสนใจพร้อมเรียนรู้ระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม หรือวิจัยในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างประเทศ

– เปิดรับความแตกต่าง สามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

– หากมีทักษะภาษาจีน หรือมีผลการเรียนดี หรือเคยเข้าร่วม / ช่วยงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างประเทศของคณะฯ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. แบบฟอร์มใบสมัคร online สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
    https://bit.ly/2vrq7Ga หรือ Scan QR Code พร้อมเข้าร่วม line group
Application สมัครร่วมโครงการ
Line กลุ่ม

2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3. ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ (Resume)

4. ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TEFL / IELTS / TOEIC หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่าย

– นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำวีซ่า ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

– คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน วงเงิน 20,000 บาท

– บางบริษัท/บางสถาบันการศึกษา อาจสนับสนุนทุน หรือค่าที่พัก หรืออาหารกลางวันฟรี

ขั้นตอนการสมัคร

1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://is.gd/7nfTgl หรือสแกน QR-Code จากด้านบน

2. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ได้รับทางอีเมล์ ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานกระบวนวิชาฝึกงานของภาควิชาฯ เพื่อให้
    ความเห็นและลงนาม

3. ส่งแบบฟอร์มที่ภาควิชาของตนเอง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงถือว่าการสมัครสมบูรณ์  

4. ภาควิชารวบรวมเอกสารการสมัครส่งงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

4. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ*

5. คณะฯ ส่งรายละเอียดนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

6. มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

7. คณะฯ ประกาศผลการคัดเลือกทาง http://www.eng.cmu.ac.th

8. นักศึกษาดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน และขอวีซ่า*

*แจ้งวัน เวลา สถานที่สอบภายหลังทาง line group

  • National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

“มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งไต้หวันซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Taiwan Tech เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในกรุงไทเปประเทศไต้หวัน Taiwan Tech เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในระบบการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของไต้หวัน อีกทั้งยังติดอันดับ 10 ของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเอเชีย”

– สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เท่านั้น

– ระยะเวลาฝึกงาน 1 ภาคเรียนการศึกษา

– ฝึกงานกับทางบริษัทหรือ lab ของมหาวิทยาลัย

– นักศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายบางส่วน

———————————————————————————————————————-

  • University of South Carolina, United States

“มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในโคลัมเบียเซาท์แคโรไลนา มีวิทยาเขตดาวเทียม 7 แห่งทั่วรัฐและวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองโคลัมเบียไม่ไกลจากเซาท์แคโรไลนาสเตตเฮาส์ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดหมวดหมู่โดยมูลนิธิคาร์เนกี้เพื่อความก้าวหน้าในการสอนเป็นกิจกรรมการวิจัยที่สูงที่สุด”

– ระยะเวลาฝึกงาน 4 – 6 เดือน

– ฝึกงานใน lab ของมหาวิทยาลัยเพื่อทำ Senior Project

– นักศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนเงินค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเอง

———————————————————————————————————————-

  • University of Glasgow, Singapore

University of Glasgow Singapore เป็นมหาวิทยาลัยสาขาของมหาวิทยาลัย Glasgow ในประเทศสกอตแลนด์ ที่มาเปิดสอนในประเทศสิงค์โปร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนกว่า 2,000 คน ในแต่ละปีในหลักสูตรวิชา Computing Science, Engineering, และ Nursing and Health Care สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ Glasgow University ประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ Aeronautical Engineering, Aerospace Systems, Civil Engineering, Mechanical Design และ Engineering, Mechatronics”

– สำหรับนักศึกษาที่สนใจ เท่านั้น รับจำนวนจำกัด 2 – 3 คน เท่านั้น!!

– ระยะเวลาฝึกงาน 2 เดือน ช่วงเดือนกันยายน – เดือนเมษายน

– ฝึกงานใน lab ของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การพัฒนาโดรนสำหรับดับไฟ”
หรือ “การพัฒนาโดรนเพื่อใช้ในการสำรวจ”

– ที่พัก: Thai Host Family ค่าใช้จ่ายประมาณ 19,000 – 24,000 บาท/เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่องานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ วิศวฯ มช.

โทร. 053-944176 (ติดต่อคุณกรทิพย์) ในวัน-เวลาราชการ

Number of View :882

Comments

comments