เปิดงานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ IEOM 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติ  9th Industrial Engineering and Operations Management Society (IEOM 2019) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิด คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ กล่าวเปิดงาน พร้อมรับรางวัล IEOM Leadership Award

IEOM 2019 เป็นการประชุมระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิดด้านวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงการจัดการ เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และนำเสนอบทความทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการอุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาประทศ พร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้  นวัตกรรม และอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย 

 

Number of View :657

Comments

comments