ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ตำรา/หนังสือSustainable Heavy Metal Remediation Volume 2: Case studies
2ผลงานวิจัยEnhancement of Nitrate Removal Efficiency Using Zero Valent Iron in Permeable Reactive Barrier (PRB)
3ผลงานวิจัยSulfide Wastewater Treatment by a Sulfide Oxidation/Vanadium(V) Reduction Fuel Cell
4ผลงานวิจัยStabilization of Cadmium Contaminated Soil in Abandoned Zinc Mine Area
5ผลงานวิจัยFluoride Removal from Groundwater Using Chemically Modified Rice Husk and Corn Cob Activated Carbon

 

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253215เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี
Number of View :512

Comments

comments