Haze Free Thailand รับมอบทุนวิจัยและแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมสนับสนุนเครื่อง DustBoy เฝ้าระวังและเตือนภัย แก่หน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CCDC (Climate Change Data Center, Chiang Mai university) โดยรศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการย่อยที่ 4: การติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ ภายใต้แผนงานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน” (Haze Free Thailand) จัดพิธีรับมอบการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์สำหรับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ DustBoy แบบ Stand-alone จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  และรับมอบทุนวิจัยสนับสนุน จากคุณวิทยา ครองทรัพย์ ประธานชมรมผู้บริหาร Division 9 บริษัท AIA จำกัด ในการติดตั้ง DustBoy ระบบต้นแบบ NB-IOT จุดแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ DustBoy แก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักเรียน พร้อมคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในนามของประเทศไทย เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ ” การศึกษาภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” ทั้งยังมอบ DustBoy แก่มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปติดตั้งในพื้นที่หมู่บ้านน้ำช้าง และน้ำรีพัฒนา ต.ชุมชนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 

Number of View :513

Comments

comments