CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์

CMU RoboX กำกับดูแลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน ได้แก่ นายสุรสีห์ นิรัญศิลป์ นายปกรณัม สำเร็จศิลป์ นายปฐวีร์ บุญช่วย นายบัญญัติ ฝักฝ่ายธรรม นางสาวพิชชาพร พรหมภัทรา นายสถาพร วุฒิวัย นายธีรเมธ วังแง่ นายศุภมงคล ลังการ์สิทธิ์ นายโยเซฟ เอากัมจง และนายประวีณ ชิโนณะวณิก

Number of View :783

Comments

comments