การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน IQA เพื่อรองรับการตรวจติดตามระบบ ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน IQA เพื่อรองรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

ผู้นำการตรวจ: อาจารย์ ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์

Number of View :236

Comments

comments