ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์  วัฒนชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยProperties and Internal curing of Concrete Containing Recycled Autoclaved Aerated Lightweight Concrete as Aggregate
2ผลงานวิจัยInfluence of claystone deterioration on shear strength of backfill
3ผลงานวิจัยEvaluation of Strength and Microstructure of Adobe Stabilized with Blended Rubber Latex and Sodium Silicate
4ผลงานวิจัยDevelopment of an External Rubber – Clay Plaster Stabilized with Alkaline Sodium Silicate to Improve Adobe Wall Rain Resistance
5ผลงานวิจัยStrength of Geopolymer Cement Curing at Ambient Temperature by Non-Oven Curing.
6ผลงานวิจัยDevelopment of Vetiver Grass and Emulsified Asphalt Stabilized Adobe Brick for Service Life Improvement in Wet Area
7ผลงานวิจัยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและตัวแปร กำลังแบกทานที่เหมาะสมสำหรับการประเมินกำลังแบกทานของเสาเข็มตอกในชั้นดินเชียงใหม่
8ผลงานวิจัยการศึกษาสัดส่วนผสมแอสฟัลต์อิมัลชัน สำหรับการพัฒนาปูนฉาบผนังบ้านดิน เพื่อให้ทนต่อน้ำ อุณหภูมิ และความชื้น
9ผลงานวิจัยการทำนายระยะเวลาการบูรณะโครงสร้างโบราณสถานก่ออิฐถือปูนในเขตเมืองเชียงใหม่ที่รับแรงสถิตโดยการใช้สมการทำนายการเสื่อมสภาพของวัสดุ
10ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในงานบูรณะพื้นผิวโบราณสถาน
11ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกและแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของอิฐดินดิบ
12ผลงานวิจัยผลของการใช้กากและขี้เถ้าจากหินน้ำมันแอ่งแม่สอดต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์
13ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์เพื่อตรวจวัดความเครียดบนผิว วัสดุมอร์ตาร์ที่มีคุณสมบัติซ่อมแซมตนเอง
14ผลงานวิจัยคุณสมบัติทางเคมีของหินน้ำมันที่ใช้เป็นวัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
15ผลงานวิจัยการใช้กากยิปซัมเป็นสารผสมเพื่อมในสารเชื่อมประสานสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติดินโดยวิธีทางเคมี
16ผลงานวิจัยการวิเคราะห์ปัญหารอยร้าวที่เกิดขึ้นบนโบราณสถานเพื่อการบูรณะซ่อมแซม
17ผลงานวิจัยผลของการใช้เศษคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำเป็นวัสดุบ่มภายในต่อกำลังอัดของคอนกรีต
18ผลงานวิจัยการใช้จีโอกริดไม้ไผ่ในการเสริมกำลังดินระยะสั้น
19ผลงานวิจัยRESIDUAL SHEAR STRENGTH OF MAE MOH CLAY SEAM MEASURED BY MULTIPLE REVERSAL DIRECT SHEAR BOX TEST UNDER CONSTANT LOAD
20ผลงานวิจัยการวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อหาค่าการเคลื่อนตัวของจุดในโครงสร้าง
21ผลงานวิจัยการปรับปรุงคุณสมบัติของลาดดินถมในบริเวณบ่อเหมืองโดยวัสดุเหลือใช้จากโรงจักรไฟฟ้าแม่เมาะ
22ผลงานวิจัยผลกระทบของแคลเซีมซัลโฟอลูมิเนตที่มีต่อมอร์ต้าร์ชดเชยการหดตัว
23ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้แมกนีเซียมเป็นสารผสมเพิ่มในมอร์ต้าเพื่อใช้มนการซ่อมแซมแบบปะ
24ผลงานวิจัยการศึกษากำลังอัดและการไหลของมอร์ต้าปรับระดับที่มีส่วนผสมของผงหินปูนชั้นคุณภาพทั่วไปกับสารเพิ่มการขยายตัว
25ตำรา/หนังสือวัสดุโครงสร้าง : วัสดุเชิงประกอบที่มีซีเมนต์เป็นพื้นฐานและวัสดุก่อสร้างที่ใช้ดินเหนียว

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1251723Advanced Concrete Technologyบัณฑิตศึกษา
Number of View :744

Comments

comments