ทุนการศึกษาสำหรับไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการนำบทความทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา ไปนำเสนอผลงานหน้าชั้น
(Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
โดยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษารายละ 1 ทุน ตามที่จ่ายค่าลงทะเบียนจริง ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

แบบฟอร์มคำขอรับทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ทุนการศึกษาสำหรับไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
Number of View :698

Comments

comments