ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  อรุโณทยานันท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Factors influencing Public Transport Users’ Mode Choice Behaviour for promoting Non-Motorised Transport in Bangkok Metropolitan Region)
2ผลงานวิจัยการประยุกต์แบบจำลองวิศวกรรมจราจร เพื่อพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Application of Traffic Simulation for Developing Sustainable Transport in Chiang Mai University)
3ผลงานวิจัยDevelopment of Decision Support System for Evaluating Spatial Efficiency of Regional Transport Logistics

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1251434ระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Freight Transport and Logistics Systems)ปริญญาตรี
Number of View :477

Comments

comments