ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โพธิ จ้าวไพศาล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิ จ้าวไพศาล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยThe Impact of Guanxi on Logistics Service Value
2ผลงานวิจัยA Framework for Analysis the Impact of RFID on Reverse Supply Chain Performance Measure by Hierarchical Regression Analysis
3ผลงานวิจัยProcess Improvement Issuing of Inventory by Using Value Stream Mapping: Case Study of the Ginger Preserved Company
4ผลงานวิจัยImpact of Guanxi on Logistics Performance in Thailand: A Proposed Method
5ผลงานวิจัยRisk Identification in Logistics Outsourcing in Thai Food Industries
6ผลงานวิจัยCost Reduction in Service Management Through Queuing Technique

 

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1255438การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการการตลาด Quantitative Analysis for Marketing Managementปริญญาตรี
Number of View :634

Comments

comments