ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS
ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2561
************************************************
เข้าประเมินได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/
************************************************
การเข้าระบบ CMU-SIS
ให้ Login โดยใช้ e-mail @cmu.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบฯได้
ให้ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบสำหรับนักศึกษารหัส 60 และนักศึกษาที่ขอ IT Accoun ใหม่ที่
http://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/StdRegistration.aspx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
งานนโยบายและแผนฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โทร 053-942043 หรือ 053-944108

Number of View :1119

Comments

comments