วิศวฯ ไฟฟ้า จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2-4 เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมค่ายฯ ฝึกการทำงานเป็นทีม ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ The Seventeenth Youth’s Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018 ต่อไป

Number of View :1661

Comments

comments