นักศึกษา ป.เอก IE คว้ารางวัล KT student award ประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017

นางสาวธนิษฐา รอยอินทรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล KT student award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017 international conference & Global Plasma Life Fair ณ เมืองเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2560 จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison of Plasma Activated Water Techniques for Bacteria Inactivation”

นักศึกษา ป.เอก IE คว้ารางวัล KT student award ประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017

 

โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ (คณะวิทยาศาสตร์) รองศาสตราจารย์ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) รองศาสตราจารย์ดร.คมกฤต เล็กสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนิรุท ไชยจารุวณิช (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ร่วมเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ด้วย

น.ส.ธนิษฐา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาเอก ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร อุตสาหกรรมภาคเหนือ สำหรับพัฒนาผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างระบบการฆ่าเชื้อในอาหารโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อขยายตลาดการส่งออก  พร้อมทุนวิจัยแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัย Plasma Bioscience Research Center มหาวิทยาลัย Kwangwoon  กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

นักศึกษา ป.เอก IE คว้ารางวัล KT student award ประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017

Number of View :1575

Comments

comments