RDC 2017 ตัดเชือกระดับภาคเหนือแล้ว เตรียมส่ง 3 ทีมตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศที่จุฬาฯ มิ.ย.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ   ได้สามทีมตัวแทนเพื่อแข่งต่อระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 5-24 มิถุนายนนี้


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดการแข่งขัน 10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ภายใต้แนวคิด “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ”  ซึ่งมีผู้ชนะการแข่งขัน คือ

ชนะเลิศ:  ทีม “อ่างเก็บน้ำแม่ยอน” ประกอบด้วย

1.นายอรรถโกวิท สอนทิพย์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.นายสิทธิพร ทองธรรม       มหาวิทยาลัยพะเยา

3.นายสิทธิศักดิ์ นาสิน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

4.นายพลวัต สุภารัตน์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

5.นายปริญญา พวงเพ็ชร      มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

6.นายวัชรินทร์ กอนจาย       วิทยาลัยเทคนิคสารภี

รองชนะเลิศอันดับที่ 1:  ทีม “แม่งาว” ประกอบด้วย

1.นายรณกฤต วงษ์สุชัย        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.นายธราธร ตันวินิจ           มหาวิทยาลัยพะเยา

3.นายวรัตก์ แก้วสถิต          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

4.นายอภิชาคิ แปงหลวง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

5.นายธีรภัทธ์ มังกร              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

6.นางสาวฐิติมา สุขจิตร       มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2:  ทีม “อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง” ประกอบด้วย

1.นางสาวสุภาพร พูนพิน       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.นายพิชิต บุญมา              มหาวิทยาลัยพะเยา

3.นายมงคล วงค์ใส             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

4.นายรัฐดนัย บุญอาจ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

5.นางสาวพรทิพย์ ศรีบุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

6.นายธนพัฒน์ ผลโพธิ์         วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ทั้งสามทีมจะเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ ในวันที่ 5 – 24 มิถุนายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 20 วัน หากเป็นผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติในวันที่ 6-19 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแต่ละคนจะต้องจับฉลากอีกครั้ง เพื่อคละกลุ่มอยู่ร่วมกับผู้แข่งขันต่างสถาบัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันระดับภาคเหนือย้อนหลัง พร้อมภาพบรรยากาศที่ Fan page Facebook: RDC North หรือ website: http://northrdc.eng.cmu.ac.th/

 

Number of View :1806

Comments

comments