อาจารย์วิศวฯ เครื่องกล มช. ได้รับทุนเมธีวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ภายใต้โครงการ “การควบคุมแบบเปลี่ยนตามเวลาสำหรับระบบที่มีการหน่วงและไม่เป็นเชิงเส้น (Time-varying control for delayed and inherently nonlinear system)”

Number of View :1411

Comments

comments