ลูกช้างเหล็กคว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัล จาก Entrepreneurship Education (3 Day Startup Bootcamp) ครั้งที่ 1

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัลสำคัญ จากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) ครั้งที่ 1 : 3 Day Startup Bootcamp จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นผู้ดำเนินการหลัก 

เพื่อส่งเสริมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ มช.ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัย แห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ รวมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นแก่นักศึกษา โดยมีแก่นของการดำเนินค่ายผลัดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม pitching ของค่ายที่ 1 ได้แก่

ลำดับชื่อ – สกุลคณะ/ ภาควิชาฯ

รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  40,000 บาท

1สัญญาพันธ์แจ่มวิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
2จักรกฤษณ์อินทนะวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
3ภัทรปราชญ์วิทยาการวิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 30,000 บาท

1ชลธิชาอุทัยศรีผดุงกุลศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
2ลลิตาสุริยาศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
3พสธรสมจิตวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
4พัชรกมลสมิตะพินทุวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
5พระพรพรมวังขวาวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
6นรินทร์ วัฒนะศิริวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
    

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล 20,000 บาท

1ปาณิศาพึ่งพาวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
2เบญจวรรณกันทะแก้ววิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
3อรรถชัย วงค์ชัยเกษตรศาสตร์/พืชไร่
4ณัฐภัทรอยู่ภูวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
5ณัฐนันท์ประเวชจิตวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
6นันทพัทธ์สังข์ทองพงศ์วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
7นพพลทวีสุขวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
    

รางวัลชมเชย รางวัล 5,000 บาท (รางวัลที่ 1)

1กชพรน้อยเกริกกิจวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
2อลงกรณ์รัตนศิลาวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
3ยอดนางสุจริตวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
4เสาวลักษณ์จุมพรมวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
5ศราวุธนรินทร์วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
6รัตน์พงศ์อริยะวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
    

รางวัลชมเชย รางวัล 5,000 บาท

1สิรเลิศลอดแก้ววิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
2คณิตสูตรเลขวิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
3ชุติภัทรฉิมพาลีวิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
4กฤษณัฐชนานุวัฒน์วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
5สิรดนัยอัศวพิชญโชติวิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล
6สันติพงษ์ฝั้นถาคณะวิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล
7ชินโชครัฐกุลวิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ

 

สำหรับกิจกรรมรอบต่อไป จะมี Theme ดังนี้

  • ค่ายที่ 2 Aging Society                            ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560
  • ค่ายที่ 3 Food and Health Innovation           ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560
  • ค่ายที่ 4 Technology  disrupt agriculture      ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560
  • ค่ายที่ 5 Society problem                          ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 Day Startup Bootcamp นี้จะได้รับการเสริมสร้างพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ ทราบถึงแนวคิดและกระบวนการในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน และได้ลองทำกิจกรรม Pitching เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  กิจกรรมในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ คือ เรียนรู้ถึงชีวิตของการเป็น Startup เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เรียนรู้วิถีนักธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ (Lean Canvas) พร้อมทั้งการสำรวจตลาดเพื่อทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ผ่านการปฏิบัติจริง วิธีการหารายได้ และการคำนวณค่าใช้จ่าย และ การ Raise Fund การ Pitching desk และจำลองสถานการณ์การ Pitching และอภิปรายถึงสาเหตุตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ Pitching  โดยมีคาดหวังให้นักศึกษามีความพร้อมในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจแบบ Startup มากขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/eUNe5SBycUMJr2jx2 (ค่าย 2 สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) หรือสอบถามเพิ่มเติมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์053-942088-91 ต่อ 208

Number of View :1467

Comments

comments