เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Tri-U 2017 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Tri-University International Semiar and Symposium 2017

ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร Download application
2. ร่างหัวข้องานวิจัย (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและเซ็นรับรองในเอกสาร)
– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แนบ Conceptual Proposal จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้แนบ Extended Abstract จำนวน 1-2 หน้ากระดาษ A4
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวนอย่างละ 2 ชุด

ขั้นตอนการสมัคร

1. นักศึกษารวบรวมเอกสารการสมัคร ส่งที่ภาควิชาของตนภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 
2. แจ้งประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทางเว็ปไซค์ของคณะ

 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่องานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช.
โทร.053-944176 ในวัน-เวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 -16.30 น. เว้นช่วงพักเที่ยงและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Number of View :1637

Comments

comments