วิศวฯ มช.จัดอบรมการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ประสบการณ์จากภาคเอกชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯจัดการอบรม “การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ประสบการณ์จากภาคเอกชน” แก่บุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ รวมถึงผู้บริหารสายสนับสนุน ได้แก่ เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ คือ ดร.สุธา เจียรนัยกุลวาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร พร้อมด้วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานเปิดการอบรม

Number of View :1315

Comments

comments