เชิญร่วมงาน “วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13”

ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา13.00–15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงานมีการให้ข้อมูล เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนะแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและวิทยากร

หมายเหตุ : แจกอาหารว่างในห้องประชุม และผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ

เชิญร่วมงาน "วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13"
เชิญร่วมงาน "วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13"

Number of View :608

Comments

comments