เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ : ขอ ศ. ไม่ยากอย่างที่คิด”

ด้วย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ : ขอ ศ. ไม่ยากอย่างที่คิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอน การนำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการในเวทีต่าง ๆ รวมไปถึงการนำผลงานไปใช้เพื่อชุมชน องค์กร ตลอดจนต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ในการนี้ งานบริหารงานวิจัยฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ : ขอ ศ. ไม่ยากอย่างที่คิด”
เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ : ขอ ศ. ไม่ยากอย่างที่คิด”

Number of View :709

Comments

comments