ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ในระบบ CMU-SIS ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 16พ.ย. ถึง 15ธ.ค.58

นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ที่ http://sis.cmu.ac.th/

การเข้าระบบ CMU-SIS
ให้ Login โดยใช้ e-mail @cmu.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบฯได้
ให้ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบสำหรับนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาที่ขอ IT Account ใหม่
ที่ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/StdRegistration.aspx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
งานนโยบายและแผนฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 053-942043 และ 053-944108

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558
ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558

Number of View :586

Comments

comments