ขอเชิญนศ.เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2015

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม

ACM-ICPC 2015

6 กันยายน 2558
ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยกิจกรรมในปี้นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://icpc.baylor.edu/

 

กำหนดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2015 (ระดับภูมิภาคเหนือ)

วันที่ 6 กันยายน 2558

08.30 – 09.00             ลงทะเบียน และรับของที่ระลึกพร้อมเอกสารประกอบ

09.00 – 09.30             พิธีเปิดการแข่งขัน ณ ห้องสโลป CSB 100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                                              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                              • หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน

                                              • ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน

                                              • อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

                                              • ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 09.30 – 10.00               เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.00 – 13.30               เริ่มการแข่งขัน

13.30 – 14.30               รับประทานอาหาร

15.30 – 16.30               พิธีปิดการแข่งขัน ณ ห้องสโลป CSB 100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                                              • ประกาศผลการแข่งขัน

                                              • หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ และตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)มอบรางวัล

สถานที่แข่งขัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Department of Computer Science, Faculty of Sciencess, Chiang Mai University)

 

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC 

สถานที่อบรม  : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

 8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม

 9.00–12.30       การใช้งานโปรแกรม PC^2

                             การเขียนโปรแกรม input/ output  สำหรับการแข่งเขียนโปรแกรม

 12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย : โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์  นาทวิชัย

 13.30–17.00      Basic Problem & Solving Algorithm

 

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558

ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต / อาจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง

 8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม

9.00–12.30       Numerical Analysis: Concept and Problem Crunching                     

 12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย : โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร

 13.30–17.00      String Manipulation : Concept and Problem Crunching

รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์

 8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม

 9.00–12.30      การใช้งานโปรแกรม PC^2

                             การเขียนโปรแกรม input/ output  สำหรับการแข่งเขียนโปรแกรม

12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย : โดย อาจารย์ ดร.พฤษภ์  บุญมา

13.30–17.00      Basic Problem & Solving Algorithm

 

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

ช่วงเช้า : โดย อาจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต / อาจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง

 8.30-9.00       ลงทะเบียนอบรม

9.00–12.30       Numerical Analysis: Concept and Problem Crunching                     

12.30–13.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย : โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร

 13.30–17.00      Graph & Tree: Concept and Problem Crunching

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/acm-icpc/

facebook : https://www.facebook.com/pages/ACM-ICPCChiang-Mai/200161173365530?fref=ts

Number of View :593

Comments

comments