ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

 

 Hitachi’s Scholarship Program 2016

Hitachi Global Foundation  สมัครรับทุนใน 2 ประเภท ได้แก่ Hitachi Scholarship Program และ Hitachi Research Fellowship Program

รายละเอียดทุนการศึกษา

         1. Hitachi Scholarship Program

1.1 เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1.3 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น

1.4 ค่าพาหนะรับส่งจากสนามบินไปยังมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

1.5 ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 180,000 เยน

1.6 ค่าที่พักต่อเดือนๆละ   40,000 เยน

1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาหรือในการนำเสนอผลงานภายในประเทศญี่ปุ่น

ปีละไม่เกิน 50,000 เยน

1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาหรือในการนำเสนอผลงานภายนอกประเทศญี่ปุ่น

ปีละไม่เกิน 200,000 เยน

1.9 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

   2. Hitachi Research Fellowship Program

2.1 เป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น ค่าพาหนะรับส่งจากสนามบินไปยังมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายนักวิจัย วันละ 12,000 เยน (คำนวณตามจำนวนวันที่พัก  ณ ประเทศญี่ปุ่น)

วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน  3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุดและสำเนา 2 ชุด) ผ่านภาควิชาฯมายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558

 

***สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนทั้งหมด :

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช.
โทร 053-944176 

 

Number of View :697

Comments

comments