อาจารย์ และ นศ.ป.โท วิศวฯ คอม มช. คว้า BEST SHORT PAPER AWARD จาก Fablearn Conference New York 2020

นายอัฐพันธุ์ จันทร์อินทร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคว้ารางวัล “THE BEST SHORT PAPER AWARD” ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Fablearn Conference New York  2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual ผ่านระบบ ZOOM อำนวยการโดย Columbia University Teachers College, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา … Continued

นศ. ป.เอก วิศวฯ ไฟฟ้า มช. คว้า Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2020

นายจิรศักดิ์ เหล่าวาณิชวัฒนา นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Probabilistic Power Flow Analysis Based on Low Rank Approximation and Principle Component Analysis” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2020) จัดโดยสมาคมวิชาการทางไฟฟ้า … Continued

นศ. ป.โท วิศวฯไฟฟ้า มช. รับรางวัล Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติECTI-CON 2020

นายตะวัน นามอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “PWM Techniques for a 13-Level Asymmetrical Dual Inverter Configuration Without the Overcharging of Floating Capacitor” ในงานประชุมวิชาการ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and … Continued

ว่าที่นายช่างช้างเหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญญาภรณ์ สุคำหล้า รหัสประจำตัว 590610362 (สำเร็จการศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2562) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยหัวข้อโครงงาน “การเพิ่มความสามารถในการอะโนไดซ์ถาดใส่อาหารต่อโหลด ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องครัวบนเครื่องบิน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษา ฯ เข้าฝึกสหกิจ ณ บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน (ประเทศไทย) ระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน – … Continued

ขยายผลหุ่นยนต์ CMU Aiyara เป็น CMU-Chang-Noi มอบให้รพ.สันกำแพง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ

มูลนิธิ/สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการช้างเหล็กกระทืบ COVID-19 เฟส 2  นำโดย คุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 24 (Gear 12) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ส่งมอบหุ่นยนต์ช้างน้อย CMU-Chang-Noi พร้อมชุด PPE จำนวน 150 ชุด และ Face Shield Pro Tape จำนวน 36 ชิ้นแก่โรงพยาบาลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ฯ นายแพทย์ณรงค์เดช … Continued

นายช่าง “ช้างเหล็ก” ส่งต่อ CMU Aiyara พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ แก่ รพ.นครพิงค์ ฯ

มูลนิธิ/สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการช้างเหล็กกระทืบโควิด-19 นำโดย คุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 24 (Gear 12) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ส่งมอบหุ่นยนต์ CMU Aiyara,  ชุด PPE จำนวน 200 ชุด และ Face Shield Pro Tape จำนวน 60 ชุด แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ฯ นายแพทย์วรเชษฐ … Continued

สำเร็จพร้อมใช้ ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์นักวิจัยวิศวฯ มช. ส่งต่อ รพ.สวนดอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมวิจัยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ ศิริพลับพลา รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ ตลอดจนนักวิจัย รวมถึงนักศึกษาพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นับเป็นลำดับที่ 3 จาก 5 ภารกิจภายใต้โครงการ “โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย นวัตกรรม 3 ชิ้น คือ ต้นแบบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบความดันลบ มุ้งความดันลบสำหรับกักกันเชื้อจากเตียงผู้ป่วย และ ตู้ Swab สำหรับการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ … Continued

วิศวฯ + แพทย์ฯ มช. แทคทีมสู้ Covid-19 สร้าง ERC พร้อมหุ่นยนต์ CMU Aiyara และนวัตกรรมกักกันเชื้อ อธิการบดี มช. เข้าเยี่ยมชมความสำเร็จ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ในนามผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เข้าเยี่ยมชมห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ Emergency Room for COVID: ERC, หุ่นยนต์ผู้ช่วยพญาบาล CMU Aiyara Robot และต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็น 3 จาก 5 ภารกิจตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00-10.00 … Continued

รวม “แรงเลือดหมู” ส่งนวัตกรรม พร้อมงานประดิษฐ์ช่วยโรงพยาบาล สู้ Covid-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ช่วยเหลือด้านการแพทย์ หรือบริหารจัดการแก่กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนผู้ป่วยในช่วงไวรัส Covid-19 แพร่ระบาด โดยมีแผนดำเนินงาน 5 ภารกิจหลัก คือ  สร้างหุ่นยนต์หุ่นยนต์ขนส่งในตึกผู้ป่วย “CMU Aiyara Robot” ส่งอาหาร ยา รวมถึงเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วของผู้ป่วย การตั้งกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี อุปกรณ์ลดความเสี่ยง swab ปาก/ลำคอผู้ป่วย ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และการประดิษฐ์ตู้อบด้วยไวโอเลต หรือ ยูวี ภายใต้การทำงานร่วมกันของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เป็นประธานสภาฯ นอกเหนือจากนี้ยังมีคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศ … Continued

โครงการความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์: CMU Aiyara Robot หุ่นยนต์ขนส่งในตึกผู้ป่วย

รศ.ดร.จักรพงศ์ : สวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีโอกาสร่วมงานกับ คณะแพทยศาสตร์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจัดทำโปรเจคหุ่นยนต์ที่ลำเลียงสิ่งของใน Ward ผู้ป่วย ก่อนอื่นขออาจารย์แนะนำตัว พร้อมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับทีมงานที่ร่วมกันทำงานนี้ครับ รศ.ดร.ธีระพงษ์ : สวัสดีครับ ผม รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมทำงานอยู่ในแลบการเคลื่อนที่และควบคุม (Motion and Control) ทีมงานที่ช่วยทำหุ่นยนต์นี้ขึ้นมามีทั้งนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำแลบ ของภาควิชาฯ ซึ่งตอนนี้ก็ทำกันมาประมาณ 2 สัปดาห์กว่าแล้วครับ รศ.ดร.จักรพงศ์ : ก็จะได้เห็นว่าเป็นงานที่มีการร่วมด้วยช่วยกันทั้งอาจารย์และนักศึกษาในแลบนะครับ … Continued