เชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานด้วยการพิมพ์ 3 มิติ (Computer Aided Design and Rapid Prototyping)

กำหนดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานด้วยการพิมพ์ 3 มิติ (Computer Aided Design and Rapid Prototyping) วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 09.00-09.10 น.  กล่าวเปิดการอบรม โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 09.10-10.30 น.  อบรมการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบเรซิน 10.30-10.40 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 10.40-12.00 น.  อบรมการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบเรซิน (ต่อ) 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.30 น.  การสร้างแบบจำลองชิ้นงานประกอบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS 14.30-14.40 … Continued

เชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 18 กันยายน 2563 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม ชั้น 2 ห้องฮวดไช้ รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายสุริยัน พรหมมิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นายประเสริฐ สุวรรณปัญญา งานบริหารทั่วไป นายจรัล ดาวเลิศ งานบริหารทั่วไป นางสาวสุรัสวดี … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรเดช มโนสร้อย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย ภาควิชาวิศวกรรเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Flow Analysis of the Symmetric Airfoil NACA0015 Blade at Different Angles of Attack and Mixing Velocities in a Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 2 ผลงานวิจัย การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณกระบวนการภายในมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง … Continued