ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย On Capacity Bound of Opportunistic Cooperative Diversity .2553, The 12th IEEE International Conference on Communication and Technology (IEEE ICCT 2010) ประเทศจีน, 4 หน้า 2 ผลงานวิจัย … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรเดช มโนสร้อย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Flow Analysis of the Symmetric Airfoil NACA0015 Blade at Different Angles of Attack and Mixing Velocities in a Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 2 ผลงานวิจัย การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณกระบวนการภายในมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Measuring the Technical and Scale Efficiency of Maize Production in Thailand: The Case of Mae Chaem District, Chiang Mai Metropolitan Activity Relocation Simulator (MARS) Model … Continued

Congratulation to Professor Matthew Owen Thomas Cole, Ph.D.

Faculty of Engineering, Chiang mai University Congratulation toProfessor Matthew Owen Thomas Cole, Ph.D.Department of Mechanical Engineering, Chiang mai Universityon his recent appointment as “Professor” (Mechanical Engineering)Officially endorsed since 4th July 2017Announced by the Prime Minister’s Office on 13th July 2020 … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภูภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาก่อสร้าง) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 งานวิจัย การวิเคราะห์ลำดับความเสี่ยงของประเทศและค่าส่วนเพิ่มความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาโครงการระดับนานาชาติ (Country risk rating and country risk premium analysis for international project development). หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 1st International Conference of the Council of Deans of Architecture … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Ananpattarachai J, Kajitvichyanukul P, Seraphin S. Visible light absorption ability and photocatalytic oxidation activity of various interstitial N-doped TiO2 prepared from different nitrogen dopants. Journal of … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Sustainable utilization of lime kiln dust as active filler in hot mix asphalt with moisture damage resistance 2 ผลงานวิจัย An Evaluation of Moisture Damage Resistance … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Development of a Performance Visualization Model of Basic Life Support Training with Feedback Devices for Mobile Application 2 ผลงานวิจัย Energis: Interactive Visualization Tool for Resource … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เภาภัทรา คำพิกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภาภัทรา คำพิกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Creating a Gain Improvement Technique for a Horn Antenna using a Metamaterial Structure Inserted with a Thin Dielectric Sheet 2 ผลงานวิจัย Gain Enhancement of … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร. James C. Moran เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. James C. Moran ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย A Biomethane Solution for Domestic Cooking in Thailand 2 ผลงานวิจัย Powering shuttle kilns with compressed biomethane gas for the Thai ceramic … Continued