เชิญชวนนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมกิจกรรม International Exchange Program (Show and Share)

กิจกรรม International Exchange Program (Show and Share) 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. เข้าร่วมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 ตึก 30 ปีหรือ เข้าร่วมออนไลน์—–>>>>> https://zoom.us/j/93515515660 ลงทะเบียน Scan QR Code หรือ คลิกhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVrrO7ZMVWP1Q8wm…/viewform Number of View :264

ว่าที่นายช่างช้างเหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญญาภรณ์ สุคำหล้า รหัสประจำตัว 590610362 (สำเร็จการศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2562) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยหัวข้อโครงงาน “การเพิ่มความสามารถในการอะโนไดซ์ถาดใส่อาหารต่อโหลด ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องครัวบนเครื่องบิน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษา ฯ เข้าฝึกสหกิจ ณ บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน (ประเทศไทย) ระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน – … Continued

วิศวฯ ส่งหน้ากากอนามัยเย็บโดย นศ. ส่งต่อกองพัฒฯ ใช้แจก นศ.มช. และ รพ.

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยล็อตแรก จำนวน 1,000 ชิ้น ซึ่งเย็บโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมจิตอาสา กระบวนวิชา 259192 แก่คุณสุเมธ สารศรี หัวหน้าพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้แจกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป Number of View :148

CMU – HBNU International Capstone 2019 เรียนรู้แบบใหม่ ไม่อยู่แค่ในห้องเรียน

จริง หรือ ไม่ ที่คนเรามักมีทักษะจากประสบการณ์จริงในโลกกว้าง มากกว่าเรียนจากหน้าหนังสือ? มนุษย์แต่ละคนมีวีธีการเรียนรู้ต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ทักษะ หรือ ประสบการณ์อันช่ำชอง ต้องเกิดจากการได้ลงมือทำ เฉกเช่นกับการใช้ชีวิต บางอย่างเราไม่สามารถทำตามทฤษฎี หรือ ตำราได้ 100% เพราะมักมีสิ่งที่ต้องพลิกแพลง แก้ไข ประยุกต์ ปรับตัวเสมอ หากเปรียบการทำงานในชีวิตจริงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่าง เมื่อความ ERROR บังเกิด เราเปิดคู่มือแล้วทำตาม ยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยทีเดียว ด้วยความจำเป็นที่กล่าวมาแล้ว การเรียนการสอนแบบ Capstone Project เป็นวิธีการหนึ่งที่วงการการศึกษาไทยนำมาประยุกต์ใช้ มุ่งให้นักศึกษาสร้างประสบการณ์จากการจำลองจากสถานการณ์ทำงานจริง ใช้ความรู้ที่ศึกษามาทั้งหมด เพื่อออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และประเมินผล เสมือนกระบวนการในการทำงานของแต่ละองค์กรในโลกจริง CMU – HBNU … Continued

เชิญชวนนักศึกษาวิศวฯ มช. ทุกชั้นปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Purple Lab., CMU บริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับ Blue Lab, University of Michigan

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Purple Lab., CMU เพื่อทำงานร่วมกับนักศึกษาชมรมอาสาจาก University of Michigan “Blue Lab., Thailand” ในการช่วยเหลือ เเละแก้ไขปัญหาของชุมชน ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับ Blue Lab., University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 20 มีนาคม 2563 กำหนดจัดกิจกรรม : ระหว่าง 4 – 30 พ.ค. 2563ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และอำเภอเเม่จัน … Continued

ขอเชิญ คณาจารย์ นศ. และบุคลากร วิศวฯ มช. ร่วมกิจกรรม International Exchange Program (Show and Share)

กิจกรรม International Exchange Program (Show and Share) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเปิดรับสมัคร : วันนี้ – 20 มีนาคม 2563  กำหนดจัดกิจกรรม : วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   Number of View :482

วิศวฯ มช. จัดโครงการ Winter School Program Chiang Mai- ECAM Lyon

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Winter School Program Chiang Mai- ECAM Lyon เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแข่งขันหุ่นยนต์ ศึกษาดูงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน โดย รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (RTT) วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการดังกล่าวเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในและต่างประเทศ ทั้งการส่งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรไปแลกเปลี่ยน ประชุมวิชาการ ฝึกงาน … Continued

วิศวฯ มช จัดงานวันวิษณุสักการะ มหาเทพผู้สร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิษณุสักการะ ผู้เป็นมหาเทพแห่งการสร้าง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิศวกรเคารพนับถือ พร้อมนี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถวายตัวเป็นศิษย์ โดยคณาจารย์ และนายช่างเป็นผู้สวมสายมงคลแก่นักศึกษา ซึ่งประกอบพิธีโดยพราหมณ์ ประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ส่วนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 06.30 – 09.45 น. ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1611 … Continued

ช้างเหล็กรั้วม่วง จับมือหลายสถาบัน ทำ MOU จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน กับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาพร้อมด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตลอดจนสมาคมนักศึกษาเก่า มช. สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง ลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนบ้านเรือนประชากร  โดยจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการความร่วมมือจิตอาสา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 – 13:00 น. ผู้ลงนาม ได้แก่ ประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ดร.กมล ตรรกบุตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ,  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ … Continued