เชิญชวนนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมกิจกรรม International Exchange Program (Show and Share)

กิจกรรม International Exchange Program (Show and Share) 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. เข้าร่วมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 ตึก 30 ปีหรือ เข้าร่วมออนไลน์—–>>>>> https://zoom.us/j/93515515660 ลงทะเบียน Scan QR Code หรือ คลิกhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVrrO7ZMVWP1Q8wm…/viewform Number of View :114

อาจารย์คณะวิศวฯ มช. ได้รับรางวัล TSME Memorial Award จากสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย พร้อมร่วมเป็นหนึ่งในศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รับทุนสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน กว่า 21 ล้านบาท จาก วช.

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาซิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “TSME Memorial Award” จากสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ในงานประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลระดับชาติ (ME-NETT) ครั้งที่ 34 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาคุณสมบัติจากผู้มีผลงาน และได้รับการยอมรับทั้งยังมีชื่อเสียงในวงการวิชาการ หรือวงการวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างสำหรับอาจารย์ในรุ่นหลัง นอกเหนือจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ ยังได้รับทุนวิจัย ในฐานะหนึ่ง ใน 5 ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย ที่รับสนันสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทน … Continued

นศ. ป.โท วิศวฯไฟฟ้า มช. รับรางวัล Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติECTI-CON 2020

นายตะวัน นามอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “PWM Techniques for a 13-Level Asymmetrical Dual Inverter Configuration Without the Overcharging of Floating Capacitor” ในงานประชุมวิชาการ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and … Continued

ว่าที่นายช่างช้างเหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญญาภรณ์ สุคำหล้า รหัสประจำตัว 590610362 (สำเร็จการศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2562) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยหัวข้อโครงงาน “การเพิ่มความสามารถในการอะโนไดซ์ถาดใส่อาหารต่อโหลด ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องครัวบนเครื่องบิน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษา ฯ เข้าฝึกสหกิจ ณ บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน (ประเทศไทย) ระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน – … Continued

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบสอบถามให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา และบริหารงานของคณะ ฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสรรหาคณบดีในวาระต่อไป ระยะเวลาการกรอกแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2563 Number of View :0

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน จำนวน ๔๕๔ ราย ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชน ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดย นายพัลลภ สุวรรณมาลิก อดีตสมาชิกวงดนตรี อส.วันศุกร์ ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย , ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ … Continued

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ การประดิษฐ์ตู้ตรวจเชื้อ Swab Test เพื่อลดความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์

ผศ.ดร. ชัชวาลย์:  สวัสดีครับ ผม ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ความเชี่ยวชาญของผมจะเกี่ยวกับการออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด ผมกับทีมอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้หารือกันว่าเราจะสามารถมีส่วนช่วยในการบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งได้เห็นพ้องตรงกันว่าการร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ออกแบบตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) น่าจะสามารถสร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ดังนั้นทีมงานประกอบด้วยตัวผมเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ ศิริพลับพลา รองศาสตราจารย์ ดร. กลยุทธ ปัญญาวุธโธ และอาจารย์ ดร. ยุทธนา โมนะ พร้อมด้วยนักวิจัย … Continued

วิศว ฯ มช. ทำบุญครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาธรรม รวมถึงศาลพระภูมิ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมข้างต้น เริ่มขึ้นเวลา 07.00 น. โดยคณะผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยบนศาลาธรรม และพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ (ศาลช้าง) บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย จากนั้นในเวลา 08.09 น. จึงมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่บริเวณทิศตะวันออกของคณะ ฯ ด้านข้างอาคาร 30 ปี (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน สาธิต … Continued

ห้อง ERC พลังช้างเหล็กกระทืบ Covid พร้อมใช้แล้ว @รพ.มหาราช เชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เปิดโครงการก่อสร้างห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room for Emergency Department) หรือ Emergency Room for COVID: ERC อันเป็นห้องตรวจคล้ายห้องฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ และ คณบดีคณแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เป็นประธานในการเปิดใช้พร้อมแถลงข่าวถึงห้องดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ … Continued