อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับคณะทำงานของโครงการรณรงค์น้อมนำฯ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับคณะทำงานของโครงการรณรงค์น้อมนำ แนวพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ Number of View :156

ประกาศคณะฯ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมประเพณีอื่นที่เกี่ยวข้อง” (ฉบับที่ 2)

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมประเพณีอื่นที่เกี่ยวข้อง” (ฉบับที่ 2) Number of View :104

ประกาศคณะฯ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมประเพณีอื่นที่เกี่ยวข้อง” (ฉบับที่ 1)

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมประเพณีอื่นที่เกี่ยวข้อง” (ฉบับที่ 1) Number of View :241

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Engineering Alumni Lifetime Achievement Award)

ตามที่คณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ และมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวฯ มช ได้ประกาศเชิญชวนให้นักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Lifetime Achievement Award)” ผ่านสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ มช ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จำนวน 13 ท่าน “รางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Engineering Alumni Lifetime Achievement Award)” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัลสำหรับเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ในแวดวงวิชาชีพ อุทิศตนมาตลอดทั้งชีวิต สร้างผลกระทบเชิงบวกจากการประกอบสัมมาชีพหรือกิจกรรมของตนเอง … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย On Capacity Bound of Opportunistic Cooperative Diversity .2553, The 12th IEEE International Conference on Communication and Technology (IEEE ICCT 2010) ประเทศจีน, 4 หน้า 2 ผลงานวิจัย … Continued

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “๑๑๑ ปี แห่งการประสานสองอาณาจักรโดยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี”

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “๑๑๑ ปี แห่งการประสานสองอาณาจักรโดยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงานบรรยายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร การบรรยายในครั้งนี้ได้กล่าวถึงงานบูรณซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน ปีพ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในเชิง วิศวกรรมศาตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ล้านนา มารวมกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่และพระเทวี ที่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๒ Number of … Continued

กำหนดการภายในคณะฯ กิจกรรม “ธงเกียร์ปลิวไสว” ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าพบปะ และรับประทานอาหารร่วมก้นกับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน โดย เปลี่ยนสถานที่จากศาลาอ่างแก้ว เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่” ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ และขอความร่วมมือนักศึกษาเก่าทำใจให้ผ่องใส งดการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ให้ความรู้่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการเรียนและการทำงาน กับนักศึกษารุ่นน้อง ในกิจกรรมพบสายรหัส เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป โปรดเข้าร่วมตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยหรือกำบังหน้า (Faceshield) ระหว่างร่วมกิจกรรม และขอความร่วมงานผู้ที่มีอาการป่วยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง งดเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ Number of View :96