เชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 18 กันยายน 2563 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม ชั้น 2 ห้องฮวดไช้ รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายสุริยัน พรหมมิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นายประเสริฐ สุวรรณปัญญา งานบริหารทั่วไป นายจรัล ดาวเลิศ งานบริหารทั่วไป นางสาวสุรัสวดี … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรเดช มโนสร้อย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย ภาควิชาวิศวกรรเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Flow Analysis of the Symmetric Airfoil NACA0015 Blade at Different Angles of Attack and Mixing Velocities in a Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 2 ผลงานวิจัย การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณกระบวนการภายในมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย Measuring the Technical and Scale Efficiency of Maize Production in Thailand: The Case of Mae Chaem District, Chiang Mai Metropolitan Activity Relocation Simulator (MARS) Model … Continued

บรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน”

ศ.คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทางวิศวกรรมโยธา ในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน” โดยมี คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมือวันที่ ๓ กย. ๒๕๖๓ ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติบันทึกข้อคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับเผยแพร่ในงานบรรยายด้วย การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ Number of View :390