• 2016-7 แบบสอบถามความคิดเห็น

  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • Tri_U2016_banner ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Tri-U 2016 ณ Bogor Agricultural University, อินโดนีเซีย

   The 23rd Tri-University International Joint Seminar and Symposium 23-28 ตุลาคม 2559  Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย more_link_text

 • 2015-11 เชิญชวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารงาน

  ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2015-8 ข่าวรับสมัครงาน

  สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2015-6-2 สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หัวรับเข้า ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่อยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ข้อมูลเพิ่มเติม .... -สำนักทะเบียน ฯ มช. http://www.reg.cmu.ac.th/ -ข้อมูลการรับเข้าศึกษา https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ -หน่วยทะเบียนฯ วิศวฯ มช. http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/index.php

 • 2015-4 ชาวมช. ร่วมใจ ใส่หมวกนิรภัย 100%

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จัดโครงการ ชาวมช. ร่วมใจ ใส่หมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย more_link_text

 • 2015-3 โครงการพี่ให้น้อง

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • HR.R สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เพื่อบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • eng6 Biomed

  ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng5 CENDRU

  หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • eng72 คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน

  ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย

 • eng65 วิศวฯมช.รักษ์โลก รณรงค์ทิ้งถูกสี

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

 • eng47 การแจ้งของหายในคณะฯ

  "ของหายได้คืน" โดย : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 • eng46 LINE Group : Research News

  ติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนวิจัย

IMG_3132

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ นส.วรฤทัย หล้ากันทา และ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม ที่ได้รับรางวัล BEST PRESENTATION AWARD เรื่อง”EFFECTS OF CHEMICAL FACTORS ON FLOTATION OF POTASH FROM THAKHEK, LAO, P.D.R. “ในการประชุมวิชาการ The 12th International Conference on Mining, Materials and Petroleum เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย view full post » Number of View :103

1

ทีมวิจัยจากห้องวิจัยความฉลาดเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Computational Science and Its Applications Number of View :1181

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่่คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคห้า แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2556 Number of View :0

RDC 2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด จัดงานแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC : Robot Design Contest 2016 Number of View :634

DSC00259

ประเทศไทยทุกวันนี้มีจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างหนาแน่นมากขึ้น เห็นได้จากยวดยานพาหนะ และผู้คนที่ขวักไขว่สัญจรตามถนนหนทางแต่ละสายแทบตลอดทั้งวันทั้งคืน สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อมีจำนวนประชากรโดยสารผ่านบนถนนมากขึ้นก็คือ “อุบัติเหตุ” ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจำนวนมาก โดยสาเหตุเกิดจากทั้งความประมาทของตัวบุคคล จากสภาพพื้นผิวการจราจร หรือแม้แต่สัญลักษณ์ทางจราจรที่ไม่ชัดเจน Number of View :583

cover

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 Number of View :319

Quick Link

 • สายตรงคณบดี
 • นิตยสาร รายการทีวี วิทยุ Neer Online
 • กิจกรรมของคณะฯ ในรูปแบบวีดีโอ
 • Gallery รูปกิจกรรมของคณะ