DIY Robot Project เปิดสนามวิศวฯ มช. ประลองการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DIY Robot Project  ครั้งที่ 1 (1st DRP) ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาตามที่กำหนด ตลอดจนฝึกการทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นอันเป็นทักษะจำเป็นสำหรับวิศวกร Number of View :1628

ค่าย iTim6 ทำการขยายผลจากโครงงานสู่ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมฯ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.นำโดย อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ ทำการขยายผลจากโครงงานสู่ฐานการเรียนรู้นวัตกรรม ภายใต้ โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ครั้งที่ 6  “โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม” ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=996 Number of View :270

นศ.วิศวฯ สุดล้ำ นำนวัตกรรมจัดการน้ำ 3R คว้าแชมป์

ในยุคที่ประชากรบนโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น ความต้องการและจำเป็นใช้ทรัพยากรธรรมชาติย่อมมากขึ้น การคิดค้นพลังงานทาง เลือกอื่น และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด แม้แต่ทำสิ่งที่แทบหมดอายุการใช้งานจนเป็นขยะแล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้  ถือเป็นวิธีที่ดีในการประหยัด และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ไห้เสื่อมโทรมหรือหมดไปอย่างรวดเร็ว Number of View :780

ประกาศประชุม!!สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน TPA Robo’s Skeet Competition 2013

ประกาศ!!! ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน (TPA Robo’s Skeet Competition 2013) ที่สมัครแข่งขันแล้ว เชิญร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกฏ กติกา และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรม Number of View :569

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน (TPA Robo’s Skeet Competition 2013)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “หุ่นยนต์เป้าบิน ประจำปี 2556” นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนดังนี้ Number of View :662

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้นำผลงานการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” คว้ารางวัลระดับดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล จำนวน 250,000 บาท   และนำผลการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” Number of View :500