ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้เสนอขอรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มต้น
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในระบบขอตำแหน่งฯและยื่นเอกสารการเสนอขอตำแหน่ง (https://mis.cmu.ac.th/)

ภาควิชารับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 3 : รับเรื่อง/ตรวจสอบ
  • [ถูกต้อง->ขั้นตอนที่ 4] [ไม่ถูกต้อง->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 4 : นำเสนอหัวหน้าภาคฯลงนาม

คณะรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 5 : รับเรื่อง/ตรวจสอบ
  • [ถูกต้อง->ขั้นตอนที่ 6] [ไม่ถูกต้อง->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 6 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
 • ขั้นตอนที่ 7 : พิจารณาการประเมิน
  • [ผ่าน->ขั้นตอนที่ 8] [ปรับปรุง->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 8 : สรุปและบันทึกผลการประเมิน
 • ขั้นตอนที่ 9 : คณบดีลงนามเสนอ มช.

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 10 : รับเรื่อง/ตรวจสอบ
  • [ถูกต้อง->ขั้นตอนที่ 11] [ไม่ถูกต้อง->แจ้งคืนคณะ->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 11 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ
 • ขั้นตอนที่ 12 : พิจารณาประเมินผลงาน
  • [ผ่าน->ขั้นตอนที่ 13] [ไม่ผ่าน/ปรับปรุง->แจ้งคืนคณะ->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 13 : เสนอสภาวิชาการ
 • ขั้นตอนที่ 14 : ออกคำสั่งแต่งตั้งพิจารณา โดยสภาวิทยาลัย
 • ขั้นตอนที่ 15 : 
  • พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอตำแหน่งตำแหน่ง ผศ./รศ. -> ขั้นตอนที่ 17
  • ข้าราชการที่ขอตำแหน่ง ผศ.รศ. ส่งให้ สกอ.พิจารณา -> ขั้นตอนที่ 17
  • ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอตำแหน่ง ศ. ส่งให้ สกอ.พิจารณา -> ขึ้นตอนที่ 16
 • ขั้นตอนที่ 16 : โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำแหน่ง ศ.
 • ขั้นตอนที่ 17 : อธิการบดีลงนามคำสั่ง
 • ขั้นตอนที่ 18 : แจ้งผลการอนุมัติแก่คณะ

คณะรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 19 : แจ้งผลการอนุมัติภาควิชา/เจ้าตัว/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชารับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 20 : แจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้เสนอขอ

ผู้เสนอขอรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 21 : สิ้นสุด

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มการขอส่งเอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [pdf] [word]
 2. แบบตรวจสอบเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการและแบบตรวจสอบผลงาน [pdf] [word]
 3. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล จำนวน 1 ชุด [pdf] [word]
 4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม [[pdf] [word]
 5. แบบประเมินผลการสอนตนเอง [pdf] [word]
 6. ข้อบังคับมช. คุณสมบัติ หลักเหณฑ์ วิธิการประเมินผลการสอน พ.ศ.2557 [pdf]
 7. ข้อบังคับมช. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง พ.ศ.2557 [pdf]
 8. คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการในระบบฯ [pdf]
 9. แนวทางในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ข้อบังคับมช. พ.ศ.2557) [pdf]
 10. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 บังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561 [pdf]
 11. เอกสารประกอบการอบรมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 [pdf]
 12. ข้อบังคับมช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผศ.รศ.ศ. และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และศ. พ.ศ.2561 [pdf]
 13. สรุปข้อบังคับมช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมฯ [pdf]
Number of View :704

Comments

comments