ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครผู้ช่วยวิศวกร 12 ตำแหน่ง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รับสมัคร วิศวกรผู้ช่วย 12 ตำแหน่ง


ทักษะความสามารถ 

 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา C , Python เบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2D, 3D  สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เช่น  Multimeter ,Osciloscope และเครื่องมือช่าง
 • มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำ และสามารถปฏิบัติงาน ในด้านงานช่าง  งานบัดกรี งานอิเล็กโทรนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

* สามารถเลือกทำงานใกล้บ้าน หรือ ภูมิลำเนาของตนเอง

 • เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ครุศาสตร์ หรือ ปวส
 • สาขา ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล, แมคคาทรอนิค, ฟิสิกส์หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ การใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ต่างๆ ในการทำกิจกรรมหรือ โครงงาน (Haedware  and spoftware )  แก่ครูและนักเรืยนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการประจำโรงเรียนของโครงการ  Fablab 
 3. ดูแลความปลอดภัย แก่ครูและนักเรียน ในการใช่เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ถูกต้องและปลอดภัย ในการทำกิจกรรมหรือโครงการ
 4. พัฒนากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและครู ในด้สนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับเนื้่อหา และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication lab
ภายในพื้นที่โรงเรียน / วิทยาลัย ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร (Online เท่านั้น)
กรอกแบบฟอร์มรับสมัครทาง http://bit.ly/fablabnorth2
พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (PDF File หรือ JPG File)

 1. รูปถ่ายหน้าตรง (ไมสวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
 2. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ชุด
 3. สําเนา Transcript จํานวน 1 ชุด
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
 6. สําเนาใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
 7. สําเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ประสานงาน FAB LAB ภาคเหนือ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mal : fablab.north@gmail.com
Tel : 084-614-0006

Number of View :484

Comments

comments