ประชาสัมพันธ์โครงการ Mie Univ. – CMU Students Summer Camp 2018

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยพภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อการพัฒนาโครงการสู่สากล
(Mie Univ. – CMU Student Summer Camp 2018)
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ  Mie University ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/reXdknOxYPwDz97e2
และยื่นเอกสารได้ที่ภาควิชาฯของตน ภายในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

Number of View :302

Comments

comments