ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย a.) Kinetics and modeling of whole longan with combined infrared and hot air
2 ผลงานวิจัย b.) Drying of Whole Longan with Combined Infrared and Hot Air Dryer
3 ผลงานวิจัย c.) Strategy for Longan Drying in Two-Stage Superheated Steam and Hot Air
4 ผลงานวิจัย d.) Drying kinetics and quality of longan dried by two-stage superheated steam and hot air dryers
5 ผลงานวิจัย e.) Color kinetics of longan flesh drying at high temperature
6 ผลงานวิจัย f.) จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อลำไยที่อุณหภูมิสูง
7 ผลงานวิจัย g.) การจำลองสภาพของการอบแห้งมันสำปะหลังเส้นด้วยลมร้อน
8 ผลงานวิจัย h.) อิทธิพลของอุณหภูมิและความเร็วลมร้อนที่มีผลต่อจลนศาสตร์การอบแห้งเกสรผึ้ง
9 ผลงานวิจัย i.) แบบจำลองพลศาสตร์การอบแห้งกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนความเร็วรอบแปรผัน
10 ผลงานวิจัย j.) การศึกษาความไวของเงื่อนไขการอบแห้งที่มีผลต่อสมรรถนะการอบแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนความเร็วรอบแปรผัน
11 ผลงานวิจัย k.) Hydrodynamic Behavior of a fluidized bed Containing Sun Flower Seed
12 ตำรา/หนังสือ วิศวกรรมการอบแห้ง

 

เอกสารคำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา
1 254333 กลศาสตร์ของไหล
Number of View :160

Comments

comments