ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยChompu-inwai R. and Apinun T. (2015). The application of Material Flow Cost Accounting for loss reduction in the pottery and decorative ceramics production process, Proceedings of the IEEE International Conference on Logistics, Informatics and Service Science (LISS’2015), pp.120-125, Barcelona, Spain, July 27-29, 2015.
2ผลงานวิจัยChompu-inwai R. and Thaiupathump T. (2015). Improved ICA-based mixture control chart patterns recognition using shape related features, Proceedings of IEEE Conference on Control and Applications (CCA 2015) Part of IEEE Multi-Conference on Systems and Control, pp. 484-489, Sydney, Australia, September 21-23, 2015.
3ผลงานวิจัยChompu-inwai R., Jaimjit B. and Premsuriyanunt P. (2015). A combination of Material Flow Cost Accounting and Design of Experiments techniques in an SME: The case of a wood products manufacturing company in northern Thailand, Journal of Cleaner Production. Volume 108, Part B, pp.1352-1364.
4ผลงานวิจัยMoolla P. and Chompu-inwai R. (2011). Reduction of electricity consumption for work piece curing of hard disk drive component manufacturing, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issue on Manufacturing Technology, 10(1), pp.51-60.
5ผลงานวิจัยWejwitwarakul J. and Chompu-inwai R. (2016). Application of lean manufacturing concepts to reduce manufacturing lead times within the meatball production process, Proceedings of the 2016 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2016), pp.721-732, Kuala Lumpur, Malaysia, March 8-10, 2016.
6ผลงานวิจัยดารารัตน์ ปัญกัณฑ์ และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2553). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในแผนกการฉีดอะลูมิเนียมโดยระบบต้นทุนกิจกรรม, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12(7), 18-28.
7ผลงานวิจัยนรเศรษฐ์ บุญเหมย และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2557). การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานผลิตน้ำผลไม้โดยใช้การคิดต้นทุนกิจกรรมเกณฑ์เวลา, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21 (3). หน้า 27-36.
8ผลงานวิจัยพัชริดา ดวงบุรงค์ และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2556). การลดของเสียและเวลานำในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยใช้เทคนิค ลีน ซิกซ์ ซิกมา, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20 (1), 50-59.
9ผลงานวิจัยเยาวนาฎ ศรีวิชัย และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2554). การลดข้อบกพร่องบนผืนงานในกระบวนการผลิตลวดตาข่ายโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า, วิศวกรรมสาร มข. , 38(4), 373-383.
10ตำรา/หนังสือการจัดการคุณภาพ (Quality Management)

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับการสอน
1255492หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1ปริญญาตรีผู้เดียว

 

 

Number of View :732

Comments

comments