ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยA Risk Management Framework for New Product Development: A Case study
2ผลงานวิจัยApplication of Adaptive Particle Swarm Optimization to Bi-level Job-Shop Scheduling Problem
3ผลงานวิจัยApplication of MFCA in waste reduction: case study on a small textile factory in Thailand
4ผลงานวิจัยDifferent Cost Allocation Methods in Material Flow Cost Accounting: a Case Study of Waste Reduction in Thai Meatball Production
5ผลงานวิจัยMultiple Regression Model for Forecasting Quantity of Supply of Off-season Longan
6ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตเบเกอรี่
7ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดปริมาณงานที่ต้องการแก้ไข
8ตำรา/หนังสือทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับการสอน
1255201การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักทางสถิติปริญญาตรีผู้เดียว

 

 

Number of View :405

Comments

comments