การจัดงาน Joint Symposium on Mechanical-Industrial Engineering, and Robotics, Muroran Institute of Technology-Chiang Mai University

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Muroran Institute of Technology ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 และมีกิจกรรมความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุม  Joint Symposium on Mechanical-Industrial Engineering, and Robotics, Muroran Institute of Technology-Chiang Mai University โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Thailand-Japan International Symposium in Industrial Engineering, Mechanical Engineering and Robotics, TJIEME-CMU-MuroranIT-2010) ในปี พ.ศ. 2555 จัดการประชุมครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ  Joint Symposium on Mechanical-Industrial Engineering, and Robotics, MIER2012 ณ  ประเทศญี่ปุ่น  การประชุมครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ Joint Symposium on Mechanical-Industrial Engineering, and Robotics, MIER2013 การประชุมครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน โดยคณาจารย์ และนักวิจัย จาก 2 สถาบันนำเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยในอนาค
        สำหรับครั้งที่ 5 จะจัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีงานบริหารงานวิจัยฯ เป็นฝ่ายสนับสนุนการจัด กำหนดหัวข้อในการสร้างเครือข่ายร่วมกันจำนวน 5 หัวข้อ โดยคาดหวังว่าคณาจารย์ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันและเสนอขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะมีห้องสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย สำหรับหัวข้อที่จะสร้างเครือข่ายมีดังนี้

  • T1   Mechanical System Design, Modeling and Application
  • T2   Manufacturing Engineering, Production Management and Logistics
  • T3   Robotics and Automation
  • T4   Biomedical Engineering
  • T5   Green and Sustainable Technology

        จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจจากภาควิชาต่างๆ ผ่านหัวหน้าภาควิชาทุกท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุม โดยหากสนใจสามารถเขียนประวัติและหัวข้องานที่กำลังดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://eng.cmu.ac.th/mier2017

Number of View :751

Comments

comments