พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยน นศ.ระยะสั้น CMU-KU Summer School 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีปิดโครงการ  Inbound Mobility with Kyoto University หรือ CMU-KU Summer School 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

โครงการดังกล่าวเกิดจากคณะฯ เล็งเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาตนเองโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาจากองค์กรต่างประเทศ เห็นได้ชัดจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างชาติ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทัั้งที่เดินทางไปยังต่างประเทศ และจัดกิจกรรมโดยมีคณะฯ เป็นเจ้าบ้าน

ในปีนี้ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาจาก Kyoto University จำนวน 15 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยกำหนดโจทย์ให้นักศึกษาทำ workshop รับฟังการบรรยาย ตลอดจนศึกษาดูงานสถานที่จริง ร่วมกับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน ในช่วงท้ายมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอแนวคิด และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อสรุป พร้อมประเมินสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1377

Number of View :753

Comments

comments