Haze Free Thailand เข้าร่วมการประชุมนานาชาติและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ SAFE 2018

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มนักวิจัยโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2018 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :57

วช.จับมือศูนย์บริหารงานวิจัย มช. โดย กลุ่มนักวิจัย Haze Free Thailand เดินหน้าโครงการ “เครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน” แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

เมื่อวันที่ 8–12  ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มนักวิจัยโครงการเครือข่ายประเทศ ไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ หัวหน้าโครงการ และ Prof. Nobutaka Ito ที่ปรึกษาโครงการฯ เดินทางพร้อมทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันเข้าหารือพร้อมจัดกิจกรรม ร่วมกับ 2 ประเทศแรก ในกลุ่มอาเซียน  Number of View :135

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ  วุฒิสารวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Number of View :343

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ธนะพงษ์  ธนะศักดิ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ Number of View :119

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์  วัฒนชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ Number of View :135

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เวชยันต์  รางศรี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์  รางศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Number of View :178

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โดม โพธิกานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดม  โพธิกานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Number of View :214

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ Number of View :618

วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2017 เชิดชูเกียรตินักวิจัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2017 ณ ร้าน The Good View Village จังหวัดเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่รังสรรค์งานวิจัย Number of View :665

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้กรุณานำ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :1208