อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้  อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :132

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “วังน่านิมิตร”

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “วังน่านิมิตร” โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร  เป็นประธานเปิดงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในการนี้ คุณสิริกิติยา พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้อำนวยการโครงการวังหน้า กรุณาให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วย Number of View :379

ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้กรุณานำ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอคำแนะแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัย นำไปใช้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 Number of View :309

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Biic) เปิดโอกาสให้กับกลุ่ม Startup นำเสนอผลงาเพื่อรับการสนับสนุนทางธุรกิจ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Biic) โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กับกลุ่ม Startup จากบุคคลทั่วไปรวมถึงนักศึกษาได้นำเสนอผลงาน เพื่อรับโอกาสในการสนับสนุนทางธุรกิจด้วยเงินลงทุนสูงสุด 35 ล้านบาทต่อทีม ซึ่งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนใจ ดังนี้ Number of View :203

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus เพิ่มเติมจำนวน 3,500 จุด สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตามลิงค์ดังนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOEi4r2mAMtTnEmJIZ1zj-e4l122ZEmnpV_jeRb9lNvmH3hw/viewform เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปประกอบการปรับแก้ไขและการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพิ่มเติม ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย @JumboPlus มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นไป Number of View :151