วิศวฯ มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Tri-U.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018 ในฐานะเจ้าภาพ ภายใต้โจทย์ Population, Food, Energy, Environment to Sustainable Society ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ  กระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังกระตุ้นให้นักศึกษา พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ การทำวิจัย และภาษาต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่สากล Number of View :137

ทา (สี) ต่อ…ไม่รอแล้วนะ… “วิศวฯ บำเพ็ญ” ยกทัพช้างเหล็กปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งปิง เตรียมรับประเพณียี่เป็ง

ทา (สี) ต่อ…ไม่รอแล้วนะ… “วิศวฯ บำเพ็ญ” ยกทัพช้างเหล็กปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งปิง เตรียมรับประเพณียี่เป็ง  “ยี่เป็ง” ประเพณีลอยกระทงล้านนา เป็นหนึ่งเทศกาลที่จังหวัดเชียงใหม่ จะได้เปิดบ้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจำนวนไม่น้อย เพื่อเป็นการเตรียมบ้านของเราให้สวยงาม พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้า  ในขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ จับมือกันเดินหน้ากิจกรรม “วิศวฯ บำเพ็ญ ”  Number of View :218

มิชลินร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ นศ.ฝึกงาน และสหกิจศึกษา พร้อมเข้าพบผู้บริหารวิศวฯ มช.

บริษัทมิชลิน เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อแนะนำนักศึกษาถึงขั้นตอนวิธีการเลือกสถานประกอบการแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุขุม รานรอน recruiter manager และ คุณรุ่งธิวาภรณ์ ชุมสังข์ employer branding manager เป็นผู้นำการถ่ายทอดประสบการณ์ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม Number of View :372

เชิญชวนนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ทุกรุ่น ร่วมกิจกรรม “คืนสู่เหย้าวันขึ้นดอย”

กำหนดการกิจกรรมคืนสู่เหย้าวันขึ้นดอย กำหนดพิธีต้อนรับนักศึกษาเก่า และเยี่ยมคณะของนักศึกษาเก่า รุ่นครบรอบ 10 ปี (เกียร์ 39), 20 ปี (เกียร์ 29), 30 ปี (เกียร์ 19) และ 40 ปี (เกียร์ 9) มอบปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 Number of View :466

ผู้นำนักศึกษาวิศวฯ นำเสนอแผนจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะ

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้นำนักศึกษา นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 Number of View :275

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้โปรแกรมวิจัยร่วมระหว่าง JGSEE กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อโครงการการบูรณาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่เมืองสีเขียวแบบยั่งยืน “Integrate Energy and Environment for Sustainable Green Urban Approach (SUD-2) Program” โดยมี รศ. ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Number of View :375

วิศวฯ อุตสาหการ ส่ง นศ.ร่วม Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนแก่มหาวิทยาลัยมูโรรัน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน Number of View :665

DIY Robot Project เปิดสนามวิศวฯ มช. ประลองการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DIY Robot Project  ครั้งที่ 1 (1st DRP) ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาตามที่กำหนด ตลอดจนฝึกการทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นอันเป็นทักษะจำเป็นสำหรับวิศวกร Number of View :1379

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ตัดสินตัวแทนส่งแข่งต่อระดับประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018) ระดับภาคเหนือ เพื่อเฟ้นหาตัวแทน แข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 Number of View :1894

ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อฯ มช. ตัวแทนประเทศไทย คว้าที่สามแห่งเอเชีย จากการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE 2018

ทีมนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย ส่งผลงาน Newtopia Future of Urban – นครแห่งอนาคตในการแข่งขันการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ Imagine the Future 2018 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วทวีปเอเชีย  Number of View :851