รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมโครงการ International Internship Program

|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อร่วมโครงการ ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (International Internship Program)  ระยะเวลาประมาณ 8 weeks Number of View :64 READ MORE

วิศวฯ มช. จัดประชุมวิชาการด้านพลังงาน ไทย – จีน The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy 2018

|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย – จีน ด้านพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด “The 9th  Sino-Thai Workshop on Renewable Energy”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการไทยและจีนได้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยร่วมในสาขาพลังงานทดแทน  Number of View :222 READ MORE

ขอแสดงความยินดีกับคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ เนื่องจากได้มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 Number of View :227 READ MORE

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ International Engineering Design Challenge (IEDC 2019)

|

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี International Engineering Design Challenge (IEDC 2019) ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ Akita University of Art ประเทศญี่ปุ่น Number of View :1095 READ MORE

ข่าวผลงานนักศึกษาย้อนหลัง

ข่าวผลงานอาจารย์ย้อนหลัง

ข่าวงานวิจัยย้อนหลัง

ข่าวประกวดราคาย้อนหลัง

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

ข่าวรับสมัครงานย้อนหลัง